Výrobcovia / značky

Spracovanie osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov
 

1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej osoby

Prevádzkovateľom osobných údajov je firma Eva Kaličiaková- LEEM, Kurtáň 295, 986 01 Fiľakovské Kováče, IČO: 50808991, (ďalej len „firma Eva Kaličiaková - LEEM“), ktorá spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie.

2. Spracúvanie osobných údajov na jednotlivé účely:

a.    Nákup tovaru prostredníctvom e-shopu, dodanie tovaru, vybavovanie reklamácií

Firma Eva Kaličiaková - LEEM spracúva

1)na účely nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu a dodania tovaru nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar (číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet firma Eva Kaličiaková - LEEM),

2) na účely vybavovania reklamácií okrem údajov uvedených v bode 1) aj údaje o reklamovanom tovare a údaje uvedené zákazníkom pri uplatnení reklamácii
 
Právnym základom spracúvania osobných údajov je

1) v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi, 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a

2) v prípade vybavovania reklamácií článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR.

Spracúvanie osobných údajov firmou Eva Kaličiaková - LEEM je

1) v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi  nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru a

2) v prípade vybavovania reklamácií na účely plnenia zákonnej povinnosti firmou Eva Kaličiaková - LEEM.
 
Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby:

 • Eva Kaličiaková- LEEM, Kurtáň 295, 986 01 Fiľakovské Kováče, IČO: 50808991, ako sprostredkovateľ,
 • Spoločnosť Lastmedia s.r.o., Kurtáň 325, 986 01 Fiľakovské Kováče, IČO: 36635901, ako sprostredkovateľ,
 • Kuriérska alebo prepravná spoločnosť, ktorá zabezpečuje dodávku tovaru zákazníkovi, ako ďalší prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ,
 • servisní partneri, dodávatelia, externé právne zastúpenie, iné orgány v spotrebiteľskom konaní, prepravné spoločnosti v súvislosti s vybavovaním reklamácií  ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia
 • orgány finančnej správy, daňoví poradcovia a audítori ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti firmy Eva Kaličiaková - LEEM

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia zmluvy o kúpe tovaru a počas plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.

 

b.    Predaj tovaru mimo ponuky e-shopu

Firma Eva Kaličiaková- LEEM spracúva na účely predaja tovaru mimo ponuky e-shopu nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko a detail objednávky.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov firmou Eva Kaličiaková- LEEM je nevyhnutné na základe žiadosti zákazníka o kúpu tovaru, ktorý nie je v ponuke e-shopu. Osobné údaje sú spracúvané počas plnenia zmluvy o kúpe tovaru a plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.

c.    Nezáväzná objednávka tovaru

Firma Eva Kaličiaková- LEEM spracúva na účely nezáväznej objednávky tovaru nasledovné osobné údaje potenciálneho zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa a údaje o nezáväznej objednávke.
 
Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov firmou Eva Kaličiaková- LEEM je nevyhnutné na základe žiadosti potenciálneho zákazníka o nezáväznú objednávku tovaru.
 

Osobné údaje sú spracúvané počas doby od podania žiadosti o nezáväznú objednávku do uzatvorenia zmluvy o kúpe tovaru alebo zrušenia nezáväznej objednávky tovaru.

 

d.    Objednávka tovaru v mene zákazníka cez e-shop v sídle firmy Eva Kaličiaková- LEEM, alebo telefonicky

Firma Eva Kaličiaková- LEEM spracúva na účely objednávky tovaru v mene zákazníka cez e-shop jeho nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová, adresa a údaje o objednanom tovare.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov firmou Eva Kaličiaková- LEEM je nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru.

Príjemcami osobných údajov sú nasledovní sprostredkovatelia:

 • firma Eva Kaličiaková- LEEM, Kurtáň 295, 986 01 Fiľakovské Kováče, IČO: 50808991
 • Spoločnosť Lastmedia s.r.o., Kurtáň 325, 986 01 Fiľakovské Kováče, IČO: 36635901,
 • kuriérske a prepravné spoločnosti, ktoré zabezpečujú dodávku tovaru.

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia kým dôjde k prevzatiu tovaru zo strany zákazníka alebo predčasnému ukončeniu zmluvy o kúpe tovaru.

 

e.    Registrácia a prevádzka e-shopu

Firma Eva Kaličiaková- LEEM spracúva na účely registrácie a prevádzky e-shopu nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa a história objednávok.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov firmou Eva Kaličiaková- LEEM je nevyhnutné na zabezpečenie registrácie v e-shope a prevádzky e-shopu.

Príjemcami osobných údajov sú nasledovní sprostredkovatelia:

 • firma Eva Kaličiaková- LEEM, Kurtáň 295, 986 01 Fiľakovské Kováče, IČO: 50808991

Osobné údaje sú spracúvané počas trvania registrácie v e-shope.
 
f.    Poskytovanie telefonickej a e-mailovej podpory zákazníkom

Firma Eva Kaličiaková- LEEM, spracúva na účely poskytovania telefonickej a e-mailovej podpory nasledovné osobné údaje zákazníkov: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, história objednávok, a v prípade telefonickej podpory aj nahrávky hovorov z call centra.
 
Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR a v súvislosti s nahrávkou telefonického hovoru článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov firmou Eva Kaličiaková- LEEM je nevyhnutné na poskytnutie podpory, pričom v prípade zvukovej nahrávky je súhlas a tým aj spracúvanie osobných údajov prostredníctvom zvukovej nahrávky dobrovoľné.
 
Príjemcami osobných údajov sú nasledovní sprostredkovatelia:

 • firma Eva Kaličiaková- LEEM, Kurtáň 295, 986 01 Fiľakovské Kováče, IČO: 50808991

Osobné údaje sú spracúvané počas trvania záručnej lehoty zakúpeného tovaru.

 

g.    Riešenie sťažností zákazníkov

Firma Eva Kaličiaková- LEEM spracúva na účely riešenia sťažností zákazníkov nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, údaje uvedené v sťažnosti a v závislosti od toho akým spôsobom zákazník sťažnosť podal aj jeho adresu, telefónne číslo alebo e-mailovú adresu.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov firmou Eva Kaličiaková- LEEM je nevyhnutné na vyriešenie sťažnosti zákazníka.

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia kým dôjde k vyriešeniu sťažnosti zákazníka.

 

h.    Súťaže na Facebooku

Firma Eva Kaličiaková- LEEM  spracúva na účely realizácie súťaží prostredníctvom Facebooku nasledovné osobné údaje: údaje uvedené v profile súťažiaceho a v prípade víťaza aj jeho meno, priezvisko, telefónne číslo, adresu a fotografiu s výhrou.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov firmou Eva Kaličiaková- LEEM je nevyhnutné na účely realizácie súťaže v súlade s jej podmienkami.

Príjemcom osobných údajov víťaza v rozsahu fotografie a prípadne aj označenia menom a priezviskom je spoločnosť Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írska republika ako prevádzkovateľ, pričom táto spoločnosť bude osobné údaje spracúvať v súlade so svojou Politikou ochrany osobných údajov (https://www.facebook.com/policy.php).

 

i.    Poskytovanie podpory cez Facebook

V prípade, ak sa dotknutá osoba rozhodne požiadať o poskytnutie podpory cez Facebook, firmou Eva Kaličiaková- LEEM bude spracúvať osobné údaje uvedené vo facebookovom profile dotknutej osobe a údaje, ktoré jej dotknutá osoba sama počas komunikácie poskytne.

Účelom spracúvania týchto osobných údajov je poskytnutie podpory na žiadosť zákazníka a právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Poskytnutie osobných údajov a ich spracúvanie firmou Eva Kaličiaková- LEEM je nevyhnutné na poskytnutie podpory na žiadosť zákazníka.

Príjemcom osobných údajov je spoločnosť Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írska republika ako prevádzkovateľ, pričom táto spoločnosť bude osobné údaje spracúvať v súlade so svojou Politikou ochrany osobných údajov (https://www.facebook.com/policy.php).

Osobné údaje sú spracúvané počas doby nevyhnutnej na poskytnutie podpory požadovanej zákazníkov.

 

j.    Uplatňovanie nárokov firmy Eva Kaličiaková- LEEM

Firma Eva Kaličiaková- LEEM spracúva na účely uplatňovania nárokov firmy Eva Kaličiaková- LEEM nasledovné údaje: údaje uvedené v zmluvách so zákazníkmi a dodávateľmi, údaje uvedené v reklamáciách, údaje potrebné na podanie žaloby  firmou Eva Kaličiaková- LEEM, údaje uvedené v žalobe proti firme Eva Kaličiaková- LEEM, údaje uvedené v záznamoch o krádežiach, údaje vedené v účtovníctve a iné údaje potrebné v súvislosti s prípadným uplatňovaním nárokov alebo hájením záujmov firmy Eva Kaličiaková- LEEM.

Účelom spracúvania týchto osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa a právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov firmou Eva Kaličiaková- LEEM je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov firmy Eva Kaličiaková- LEEM. Oprávneným záujmom firmy Eva Kaličiaková- LEEM je pritom ochrana jej majetku ako aj ochrana proti nedôvodnému uplatňovaniu nárokov voči firme Eva Kaličiaková- LEEM

Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:

 • súdy, orgány verejnej správy, právni zástupcovia, daňoví poradcovia a iní odborní poradcovia ako prevádzkovatelia.

Osobné údaje sú spracúvané počas doby vedenia súdneho sporu a počas premlčacej lehoty počas ktorej môžu byť voči firme Eva Kaličiaková- LEEM uplatňované nároky alebo počas ktorej si firma  Eva Kaličiaková- LEEM môže uplatniť svoje vlastné nároky.

 

k.    Plnenie zákonných povinností firmy Eva Kaličiaková- LEEM

Firma Eva Kaličiaková- LEEM spracúva osobné údaje uvedené v písm. a) až m) na účely plnenia zákonných povinností firmy Eva Kaličiaková- LEEM.

Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o archívoch a registratúrach). Spracúvanie osobných údajov firmou Eva Kaličiaková- LEEM je nevyhnutné na účely plnenia zákonných povinností firmy.

Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:

 • daňoví poradcovia, audítori, súdy a orgány verejnej správy ako prevádzkovatelia.

Osobné údaje sú spracúvané počas doby vyžadovanej príslušným právnym predpisom.

 

3.    Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi.

Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo

1) požadovať prístup k osobným údajom,

2) na opravu osobných údajov,

3) na vymazanie osobných údajov,

4) na obmedzenie spracúvania osobných údajov,

5) právo na prenosnosť osobných údajov a

6) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov. Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním firmy Eva Kaličiaková- LEEM:

a)    písomne zaslaním listu na adresu sídla firmy s uvedením mena a priezviska zodpovednej osoby pod názvom spoločnosti,
b)    elektronicky zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu: kaliciakova@leem.sk alebo
c)    telefonicky na čísle +421 908 713 550

 

4.    Príslušné právne predpisy

Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.


Firma Eva Kaličiaková - LEEM si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti ochrany osobných údajov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (heckerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

Copyright 2017 - 2019 © Pamäťové médiá